ANBI

Stichting Samen RKC is per 1 januari 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Samen RKC ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Statutaire naam:Stichting Samen RKC
RSIN:851958035
Post- en bezoekadres:Akkerlaan 2
5143ND Waalwijk
Telefoon:0416 - 33 43 56
Emailadres:info@samenrkc.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de sociale cohesie en het bevorderen van de leefbaarheid in Waalwijk en regio De Langstraat en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Namen van de bestuurders
Bestuur:

  •  Harold de Baar
  •  Richard Jonkers
  •  Stephan van Engelen
  •  Frank van Mosselveld
  •  Simon Peijnenborgh
  •  Jan van Kessel

Beloningsbeleid
Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Lonen en sociale lasten van medewerkers worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Jaarverslag 2018/2019
Zodra actuele jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze website gepubliceerd.

Balens en staat van baten en lasten
Deze is terug te vinden in de jaarrekening 2018/2019.